Aleksander II Romanow

(1818-1881) – najstarszy syn cara Mikołaja I, tron objął w marcu 1855 r. a więc w czasie kiedy trwały walki o Sewastopol podczas Wojny Krymskiej. Początek jego panowania to okres odwilży posewastopolskiej i dążenia do reform w Rosji (reforma włościańska, wprowadzenie tzw. ziemstw czyli swego rodzaju samorządu terytorialnego, reforma sądownictwa, reforma wojska). To właśnie do […]

„Ziemia i Wola”

– tajna organizacja rosyjska, dążąca do zmian ustrojowych w Rosji. Inicjatorami powstania pierwszej organizacji (1861-1864) byli Aleksander Hercen i Nikołaj Czernyszewski. Utrzymywali kontakty z polskim stronnictwem Czerwonych. W grudniu 1862r. jeden z przywódców Czerwonych – Zygmunt Padlewski – pojechał potajemnie do Petersburga, gdzie pertraktował z Komitetem Centralnym „Ziemi i Wolności”. Podpisano umowę o współdziałaniu, w […]

„Klemensowczycy”

– grupa działaczy ziemiańskich, której nazwa pochodzi od Klemensowa, majątku Andrzeja Zamojskiego. Zamojski od 1842 r. organizował w swojej rezydencji spotkania ziemian, podczas których dyskutowano nad problemami rolnictwa, priorytetowym zagadnieniem była zamiana pańszczyzny na czynsz pieniężny. Posiadali własny organ prasowy – czasopismo „Rocznik Gospodarstwa Krajowego”, które powstało w 1842 r. (od 1847 r. jego redaktorem […]