Baza wiedzy – powstanie styczniowe

Wyszukaj hasło


Agaton Giller

(1831–1887) – działacz polityczny, historyk, pisarz. W 1860 r. po powrocie do kraju z katorgi w batalionach karnych na Syberii uczestniczył w manifestacjach patriotycznych, w tym czasie współpracował z Delegacją Miejską. Był redaktorem nielegalnego pisma „Strażnica”. W czerwcu 1862 r. został członkiem Komitetu Centralnego Narodowego, w którym opowiadał się przeciw szybkiemu wybuchowi powstania, uważał że […]

uwłaszczenie chłopów 2 marca 1864 r.

– na wiosnę 1864 r. działania powstańcze były już słabsze i wtedy carat zdecydował się na radykalny krok w kwestii chłopskiej. 2 marca 1864 r. ogłoszone zostały dekrety uwłaszczające chłopów w Królestwie Polskim. Nadawały one własność ziemi przez nich użytkowanej, w zamian musieli płacić wieczysty podatek gruntowy, z którego władze miały wypłacać odszkodowanie właścicielom ziemskim. […]

walki partyzanckie

– charakter walk podczas powstania styczniowego. Organizacja narodowa w Królestwie liczyła ok. 25 tys. zaprzysiężonych powstańców, z których nie wszyscy stawili się na miejsce zbiórki, a broń palną posiadało tylko parę tysięcy. Siły te miały jako przeciwnika ponad stutysięczną armią rosyjską, bardzo dobrze wyposażoną. W pierwszych dniach powstania doszło do kilkudziesięciu potyczek. Powstanie rozpoczęło się […]

„adresy”

– listy kierowane najczęściej wprost do cara, pisane w imieniu społeczności poszczególnych miast czy wybranych grup zawodowych. Zamieszczane były w rządowym „Dzienniku Powszechnym”. Adresy te, niekiedy będące autentycznym przejawem lojalności wobec cara i administracji rosyjskiej, częściej jednak stanowiły formę konformistycznego odcięcia się wybranych społeczności. Adresy zawierały wiernopoddańcze zapewnienia wobec cara, słowa potępienia dla buntu.