BIBLIOGRAFIA

Literatura dotycząca powstania styczniowego w piśmiennictwie polskim jest przeogromna. Poniższe zestawienie zawiera obszerne, choć z pewnością dalekie od kompletności, zestawienie różnorodnych tekstów źródłowych dotyczących zrywu 1863 r., które ukazały się w formie drukowanej oraz prac badawczych i popularnonaukowych, dotyczących różnych aspektów powstania styczniowego. Zachęcamy też do dalszych, samodzielnych poszukiwań bibliograficznych, zalecając ich rozpoczęcie od przejrzenia katalogów komputerowych Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

A. PAMIĘTNIKI:

Aramowicz Ignacy, Marzenia: pamiętnik o ruchu partyzanckim w województwie grodzieńskiem, w 1863 i 1864 r., Bendlikon 1865.

Bartkowski Franciszek Ksawery, Pod Rybnicą i Jurkowicami w roku 1863, posł. opatrzył Leszek Tymiakin, Chełm 1995.

Berg Mikołaj Wasylewicz., Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856r., Chotomów 1991.

Białynia-Chołodecki Józef, Pamiętnik powstania styczniowego: w pięćdziesiątą rocznicę wypadków, Lwów 1913.

Bobrowski T., Pamiętnik mojego życia, t. II. Wspomnienie wieku dojrzałego, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1979.

Borzym Julian, Pamiętnik podlaskiego szlachcica, oprac. D. K. Rembiszewska, Łomża 2009.

Bronisława Zaleskiego i Kajetana Cieszkowskiego nieznane relacje o powstaniu styczniowym, oprac. W. Caban, R. Matura, Kielce 1997.

Brykczyński Stefan, Moje wspomnienia: rok 1863; z sześcioma rysunkami Konstantego Gorskiego, Warszawa 1936.

Chądzyński Zbigniew, Wspomnienia powstańca z lat 1861-1863, oprac. E. Halicz, Warszawa 1963.

Czartoryski W., Pamiętnik 1860-1864, Warszawa 1960.

Czernik Wandalin, Pamiętniki weterana: 1864 r., Warszawa 1914.

Dallmajer Roman, Moje wspomnienia z powstania 1863-1864 roku, Lipsk 1912.

Deskur B., Dla moich wnuków, Lwów 1895.

Dunin-Wąsowicz K. (oprac.), Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego, Warszawa 1963.

Gdzie mogił powstańczych kopce…: wspomnienia radomskich weteranów powstania styczniowego, oprac. P. Bednarczyk, S. Piątkowski, Radom 2009.

Grzybowski Ludomir, Opis powstania polskiego w roku 1863 i 1864 w województwie krakowskim, oprac. W. Caban, Z. J. Adamczyk, Kielce 1994.

Horodyński Wacław, Rok 1863: opisanie wypadków Powstania 1863 roku przez ich uczestnika, dotychczas żyjącego, Warszawa 1916.

Janowski Józef Kajetan, Pamiętniki o powstaniu styczniowem, t.I-III, Warszawa 1923-25.

Kraushar Aleksander, 5 sierpnia 1864 r.: ze wspomnień naocznego świadka, Warszawa 1916.

Kopernicki Franciszek, Pamiętnik z powstania styczniowego: notatki z powstania w województwie kaliskim 1863 i 1864 r., oprac. E. Halicz, L. Ratajczyk, Warszawa 1959.

Krzywda Zygmunt Napoleon, Wspomnienia obozowe z r. 1863 i 1864, Lwów 1883.

Langiewicz M., Relacye o kampanii własnej 1863 r., Lwów 1905.

Łapiński Teofil, Poles Stefan, Mankell Julius, Wyprawa do Polski: wspomnienia z czasów powstania styczniowego, oprac. J. Hera, Warszawa 1996.

Mazaraki Jan Newlin, Pamiętnik i wspomnienia, oprac. E. Kozłowski. Warszawa 1999.

Mikoszewski Karol, Pamiętniki moje, oprac. R. Bender, Warszawa 1987

Nałęcz-Rostworowski Jan, Wspomnienia z roku 1863 i 1864 r., Kraków 1900.

Pamiętnik Junoszy: oficera polskich żandarmów w powstaniu styczniowym, oprac. E. Halicz, L. Ratajczyk, Warszawa 1960.

Pamiętniki byłego dowódcy Dzieci Warszawskich i byłego naczelnika sił zbrojnych powiatów warszawskiego i rawskiego Ludwika Żychlińskiego, Poznań 1885.

Pamiętniki Michała Mikołajewicza Murawiewa „Wieszatela”, 1863-1865, przedm. St. Tarnowski, Kraków 1903.

Polska w walce: zbiór wspomnień i pamiętników z dziejów naszego wyjarzmienia, red. A. Giller, Kraków 1875.

Popiel W., Pamiętniki ks. Wincentego Chrościak-Popiela arcybiskupa warszawskiego, Kraków 1915.

Powierza Paweł, Wspomnienia z powstania styczniowego 1863 roku : testament moralny autora, oprac. L. Bokauszyn i K. Filipow, Białystok 1996.

Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie: pamiętniki, red. T Mencel, Lublin 1966.

Prendowska J., Moje wspomnienia, oprac. E. Kozłowski, K. Olszański, Kraków 1962.

Przyborowski Walery, Wspomnienia ułana z 1863 roku, Warszawa 2013.

Publicystyka tajna warszawska w dwuleciu przed powstaniem styczniowym i w roku 1863: ze wspomnień osobistych Aleksandra Kraushara, Warszawa 1919.

Romanowiczówna Zofia, Z dni krwi i łez (1863-1865): kartki z dziennika młodej dziewczyny, Lwów 1908.

Sczaniecki Kazimierz., Pamiętnik: Wielkopolska i powstanie styczniowe we wspomnieniach galicyjskiego ziemianina, oprac. W. Molik, Poznań 1995.

Sobkiewicz Józef, Rok 1863 na Polesiu Kijowskim, oprac. K. Gębura, D. Kacnelson, Siedlce 2000.

Stella-Sawicki Jan, Moje wspomnienia (1831-1910): (Rosja-Polska-Francja)/Pułkownik Struś, oprac. E. Barwiński, Lwów 1921.

Starorypiński Zygmunt, Borowski Konstanty, Między Kamieńcem i Archangielskiem: dwa pamiętniki powstańców z 1863 roku, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1986.

Urywki z pamiętników o powstaniu z roku 1863: gawędy obozowe dla harcerzy polskich, zebr. Zofia Szybalska, Lwów 1913.

Wilska Stefania, Pamiętnik o Ignacym Chmieleńskim, oprac. S Kieniewicz, Wrocław 1952.

Władysława Daniłowskiego notatki do pamiętników, oprac. J. Czubek, Kraków 1908.

Wspomnienia chłopów powstańców 1863 roku, oprac. E. Kozłowski, Kraków 1983.

Zapomniane wspomnienia, oprac. E. Kozłowski, Warszawa 1981.

Zienkiewicz Kazimierz, Wspomnienia powstańca 1863 roku,oprac. S. Pomarański, Warszawa 1932.

Zienkowicz Feliks, Wszystkim obcy i cudzy: Feliks Zienkowicz i jego listy z Syberii 1864-1881, oprac. B. Jędrychowska, Wrocław 2005.

B. ŹRÓDŁA DRUKOWANE

Akta wielkiej prowokacji z roku 1864, oprac. F. Ramotowska., Warszawa 1973.

Chłopi i sprawa chłopska w powstaniu styczniowym: materiały z terenu guberni radomskiej = Krest’âne i krest’ânskij vopros v vosstanii 1863 goda, red. S. Kieniewicz, I. Kostiuszko, Wrocław 1962.

Confidential correspondence of the British Government respecting the insurrection of Poland 1863, oprac. T. Filipowicz, Paris 1914.

Demokracja polska w powstaniu styczniowym: wybór źródeł, oprac. E. Halicz, I. Koberdowa, I. Radtke, Wrocław 1961.

Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego i Rządu Narodowego 1862-1864 = Dokumenty Central’nogo Nacional’nogo Komieta i Nacional’nogo Pravitel’stva 1862-1864, red. E. Halicz, S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław-Moskwa 1964-1978.

Dokumenty powstania styczniowego: wydarzenia, ludzie, tradycja, red. P. Dymmel i R. Hordyjewski, Lublin 2013.

Dokumenty terenowych władz cywilnych Powstania Styczniowego 1862-1864 = Dokumenty povstančeskogo provincial’nogo upravleniâ 1862-1964, red. t. W. Djakow, S. Kieniewicz, Wrocław 1986.

Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania styczniowego 1863-1864 = Dokumenty povstančeskich voenačal’nikov 1863-1864, red. W. Djakow, S. Kieniewicz, Wrocław-Moskwa 1976.

Dokumenty Wydziału Wojny Rządu Narodowego 1863-1864 = Dokumenty Voennogo Otdela Nacional’nogo Pravitel’stva 1863-1864, red. S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław 1973.

Fotografie powstańców styczniowych w zbiorach Gabinetu Grafiki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich: katalog, oprac. L. Machnik, Wrocław 2002.

Galicja w powstaniu styczniowym = Galiciâ v vosstanii 1863 goda, red. S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław 1980.

Zjednoczenie emigracji polskiej (1866-1870): lewica na emigracji = Ob”edinenie pol’skoj `emigracii (1866-1870): levica v `emigracji, red. C. Bobińska, I. Miller, Wrocław 1972.

Instrukcja powstańcza Ludwika Mierosławskiego, oprac. E. Halicz, Warszawa 1958.

Kartki z życia wygnańców polskich na Syberyi., Kraków 1895.

Korespondencja T. Berga z Aleksandrem II w związku z procesami politycznymi w Królestwie Polskim w latach 1863-65., oprac. E. Halicz, Warszawa 1963.

Kronika podolska: dokumenty Organizacji Narodowej 1862-1863, oprac. S. Kieniewicz, F. Ramotowska, Warszawa 1997.

Księga pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, oprac. J. Białynia-Chołodecki, Lwów 1904.

Listy Leopolda Kronenberga do Mieczysława Waligórskiego z 1863 roku, oprac. S. Kieniewicz, Wrocław 1955.

Łukaszewski J., Zabór Pruski w czasie Powstania Styczniowego 1863-64 r., Jassy 1870.

O powstaniu styczniowym: wybór pism – Aleksander Hercen, oprac. L. Bazylow i M. Wierzchowski, Warszawa 1962.

Pawliszczew N. Tygodnie polskiego buntu. t.II, Walka orężna, 1863-1864, przekł. i oprac. A. Zawilski, Warszawa 2003.

Polska działalność dyplomatyczna, 1863-1864: zbiór dokumentów. T. 2, Korespondencja agentów dyplomatycznych Rządu Narodowego w Anglii i Austrii, w Watykanie, w Niemczech, pod red. A. Lewaka, oprac. H. Wereszycki, A. Lewak, S. Kieniewicz, Warszawa 1963.

Powstanie na Litwie i Białorusi 1863-1864 r., Vosstanie v Litve i Belorussii 1863-1864 gg = Sukilimas Lietuvoje ir Baltarùsijoje 1863-1864 m = Naustanne u Lìtve ì Belarusi 1863-1864 gg, red. V. D’jakov, Moskva 1965.

Powstanie w Polsce, przez Montalemberta Charlesa, Kraków 1863.

Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy: katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Cz. 1, Powstanie styczniowe, oprac. K. Lejko, Warszawa 2004.

Powstanie styczniowe: materiały i dokumenty, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1968.

Powstanie styczniowe: wyroki audytoryatu polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866, oprac. H. Cederbaum, Warszawa 1917.

Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej: ryciny z kolekcji Krzysztofa Kura, Warszawa 2013.

Powstanie styczniowe: zbiór pieśni i poezyj: poprzedzony zarysem historji powstania, oprac. A. Bełcikowska, Warszawa 1931.

Praca samarytańska i społeczna kobiet polskich w powstaniu styczniowem 1863-1864 roku: materjały do opracowania służby zdrowia w powstaniu styczniowem 1863-1864 r, red. F. Białokur, Warszawa 1928.

Prasa tajna z lat 1861-1864. = Podpol’naâ pressa 1861-1864 gg, red. S. Kieniewicz, I. Miller, t. I – III, Wrocław 1966-70.

Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego: akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 1 – T. 4,  red. E. Halicz, oprac. A. Borkiewicz, Warszawa 1960.

Rok 1863 w malarstwie polskiem: 63 reprodukcyi, oprac. T. Rutowski, Lwów 1917.

Rok 1863: wybór aktów i dokumentów, oprac. Edward Maliszewski, Warszawa 1924.

Roman Rogiński powstaniec 1863 r.: zeznania i wspomnienia, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1983.

Ruch rewolucyjny w armii rosyjskiej a powstanie styczniowe, oprac. W. Djakow, I. Miller, tł. M. Orzechowski i J. Rybkowski, Wrocław 1967.

Ruch społeczno-polityczny na Ukrainie w 1863-1864 r. = Obŝestvenno-političeskoe dviženie na Ukraine v 1863-1864 gg, red. V. Korolûk, Kiev 1964.

Spis powstańców 1863 roku więzionych w twierdzy kijowskiej, oprac. M. Micel, przeł. A. Markin, Przemyśl 1995.

Współpraca rewolucyjna polsko-rosyjska – Russko-pol’skie revolûcionnye svâzi, red. V. D’âkow, Moskva 1963.

Wybór tekstów źródłowych z historii Polski 1861-1918, oprac. M. Stolarczyk, J. Hoff, Rzeszów 2000.

Zabór pruski w powstaniu styczniowym = Pol’skie zemli pod vlast’û Prussi i vosstanie 1863 goda, red. S. Kieniewicz, W. Koroluk, Wrocław 1968.

Wystawa druków i rękopisów z okresu Powstania Styczniowego: przewodnik, oprac. H. Mościcki, E. Oppman, Warszawa 1938.

W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1903, Lwów 1903.

Zarys powstania styczniowego opracowany w warszawskiej Cytadeli = Istoričeskij očerk vosstaniâ 1863 goda sostavlennyj v varšavskoj cytadeli, red. S. Kieniewicz, T. Kopriejewa, L. Szyłow, Wrocław 1985.

Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego: wykaz nazwisk z akt w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych, oprac. Z. Strzyżewska, Warszawa 2001.

Zeznania śledcze i zapiski o powstaniu styczniowym Oskara Awejde = Pokazaniâ i zapiski o pol’skom vosstanii 1863 goda Oskara Avejde, red. S. Kieniewicz i I. Miller, Moskva 1961.

Zeznania śledcze o powstaniu styczniowym, Z. Janczewski [et al.]; oprac. S. Kieniewicz, Wrocław 1956.

Z trudu naszego i znoju Polska powstanie by żyć – wybór pieśni, poezji i reprodukcji, zebrał A. Markowski, Częstochowa 2001.

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 1, Lata 1795-1864: wybór tekstów źródłowych, oprac. A. Koseski, J. R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 1996.

Żydzi a powstanie styczniowe: materiały i dokumenty, oprac. A. Eisenbach, D. Fajnhauz, A. Wein  Warszawa 1963.

Żywe pomniki bohaterstwa: ostatni z 1863 roku: na 70-lecie Powstania Styczniowego, red. W. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1933.

C. HISTORIA LOKALNA I REGIONALNA

Balicka M., Czarnik O. S. (red.), Powstanie Styczniowe: uczestnicy, instytucje, wybrane zdarzenia: obchody i pamiątki w powiecie wołomińskim, Kobyłka 2013.

Barczyński W., Bitwa miechowska 17 lutego 1863 roku, Miechów 2013.

Bednarczyk A., Powstanie styczniowe w Iłży i okolicy, Iłża 1990.

Brodowski B., Zbrojny czyn powstańców podlaskich w roku 1863, Łuków 1925.

Bukowski A., Pomorze Gdańskie w powstaniu styczniowym, Gdańsk 1964.

Caban W., Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich, Warszawa-Kraków 1989.

Chankowski S., Powstanie styczniowe w Augustowskiem, Warszawa 1966.

Cywiński B., Obok Orła znak Pogoni: wokół powstania styczniowego na Litwie i Białorusi, Kraków 2013.

Czubiński A., Powstanie 1863-1864 roku we wschodniej Wielkopolsce, Poznań 1993.

Domańska M., Ciche bohaterki: szkic pracy społecznej polskich ziemianek na kresach wschodnich w epoce popowstaniowej, Nieśwież 1918.

Drela A., Powstanie styczniowe w regionie lipskim, Lipsko 2013.

Dubiecki M., Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, Kijów 1912.

Dzianisz P., Powstanie styczniowe na Kujawach: (szlak turystyczny), Bydgoszcz 1906.

Fajnhauz D., 1863: Litwa i Białoruś, Warszawa 1999.

Gabrel E., Powstanie Styczniowe 1863-1864: Suchowola, Białystok 2003.

Gadomski S., Powstanie styczniowe w powiecie pułtuskim, Pułtusk 1989.

Gajowniczek Z. T., Powstanie styczniowe na pograniczu Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny: przebieg, ślady i pamięć powstania w wiejskiej gminie Latowicz: studium przypadku, Latowicz 2013.

Gołdyn P. (red.), Brdów w dobie powstania styczniowego, Brdów 2013.

Góra S., Partyzantka na Podlasiu: 1863-1864, Warszawa 1976.

Grot Z., Rok 1863 w zaborze pruskim: udział społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym, Poznań 1963.

Grzeszczak M., Kleczew w czasie powstania styczniowego 1863-1864, Poznań 2010.

Grzybowski M.M., Ślady powstania styczniowego na ziemi dobrzyńskiej, Olsztyn 2013.

Guściora F., Powstanie styczniowe na Polesiu, Brześć n. Bugiem 1937.

Juszkiewicz R., Powstanie Styczniowe na Północnym Mazowszu, Warszawa 1992.

Kaczmarek Z., Stępień J. (red.), Ziemia Konińska w czasie powstania styczniowego 1863-1864, Konin 1994.

Kawałko D.R. (red.), Powstanie styczniowe na Zamojszczyźnie: obchody rocznicowe w Książnicy Zamojskiej, Zamość 2013.

Kieniewicz S., Dereszewicze 1863, Wrocław 1986.

Kokosiński M., Powstanie styczniowe na ziemi chełmskiej: informator do wystawy, Chełm 2003.

Kołodziejczyk A., Powstanie styczniowe na południowym Podlasiu, Węgrów 1994.

Kosztyła Z., Kraśko R., Z dziejów powstania styczniowego na białostocczyźnie, 1863-1864, Białystok 1963.

Krzyszkowska A., Powstanie styczniowe na Wileńszczyźnie, Wilno 1934.

Kulpiński J., Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery 22/23.01.1863 – 22.04.1864: wybrane bitwy i potyczki 1863-1864 w Górach Świętokrzyskich: na 150-lecie powstania styczniowego, Bodzentyn 2012.

Kunisz A., Udział Ziemi Tarnowskiej w powstaniu styczniowym, Kraków-Tarnów 1990.

Lisowski W., Polska służba zdrowia w powstaniach narodowych: 1794 – 1944, Warszawa 2006.

Łaniec S., Dowódcy i bohaterowie powstania styczniowego na Żmudzi, Toruń 2002.

Łaniec S., Litwa i Białoruś w dobie konspiracji i powstania zbrojnego: (1861-1864), Olsztyn 2002.

Łaniec S., Litwa w powstaniu styczniowym: bitwy i potyczki na Kowieńszczyźnie (1863-1864), Olsztyn 2000.

Łaniec S., Partyzanci kresów północno-wschodnich w powstaniu styczniowym: ziemie białoruskie, Toruń 1996.

Łaniec S., Północna Suwalszczyzna w powstaniu styczniowym, Toruń 2002.

Magdziak B., Topor B., 1863-2013: Gmina Sędziejowice w 150. rocznicę Powstania Styczniowego, Sędziejowice 2013.

Maliszewski E., Rok 1863 na Kresach Mohilewskich, Warszawa 1920.

Massalski A., Wągrowski T., W hołdzie przeszłości: z tradycji powstania styczniowego na Kielecczyźnie, Kielce 1984.

Matławska H., Lasy – nasze fortece, Zwierzyniec 1993.

Medyński A., Podolanie w powstaniu styczniowym, Tarnopol 1914.

Mierzwiński H. (red.), Rok 1863 na Podlasiu, Siedlce 1998.

Motyka J., Ośmak D., Chruścicka A., Rok 1863: wpisani w dzieje Przemyśla, Przemyśl 2013.

Mujta J. S., Z dziejów powstania styczniowego 1863-1864 na ziemi kolskiej, Konin 1998.

Myśliborski-Wołowski S., Udział Prus Zachodnich w powstaniu styczniowym, Warszawa 1968.

Niebielski E., Słownik lubelskich i podlaskich księży uczestników powstania 1863 roku, Lublin 2011.

Niebielski E., Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu: 1864-1872, Lublin 1993.

Nawrot D., Z dziejów powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim: bój o Sosnowiec i wyzwolenie trójkąta granicznego, Sosnowiec 2013.

Nowakowski S., Bydgoszcz w pamiętnym roku 1863, Warszawa 2002.

Odorkiewicz E., Śląsk a powstanie styczniowe, Katowice 2003.

Olejnik T., Wieluń w latach Powstania Styczniowego, Sieradz 1987.

Olszański K., Prasa galicyjska wobec Powstania Styczniowego, Wrocław 1975.

Onyszczuk J., Kodeń w okresie Powstania Styczniowego (1863-1864), Kodeń 2013.

Opioła, Monika., Bydgoszcz w latach 1863-1864: udział bydgoszczan w powstaniu styczniowym, Bydgoszcz, 2012.

Oremus F., Kraków i Małopolska w powstaniu styczniowym, Kraków 2013.

Partyka J. (red.), Tradycja powstania styczniowego w Ojcowie 1863-2003, Ojców 2003.

Pietrzyk M., Powiat inowrocławski w Powstaniu Styczniowym, Inowrocław 2004.

Polak W., Białkowski M., „W krwawem polu srebrne ptaszę”: powstanie styczniowe na Pomorzu i Kujawach, Toruń 2013.

Powstanie styczniowe w powiecie mławskim: praca zbiorowa, Warszawa-Mława 1994.

Pożarowszczyk J., Powstanie styczniowe w powiecie radzyńskim: walki powstańcze 1863-1864, Radzyń Podlaski 2011.

Rawita-Gawroński F., Wyprawa wołyńska: epizod z roku 1863, Warszawa 1914.

Rawita-Gwaroński F., Rok 1863 na Rusi, Ukraina, Wołyń, Podole, Lwów 1903.

Rola H., Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej, Katowice 1965.

Sepioł A. S., Udział obwodu jasielskiego w powstaniu styczniowym: biografia Jana Siwińskiego (1845-1924) – powstańca i zesłańca z Harklowej, Jasło 2009.

Seweryn J., Udział duchowieństwa diecezji kujawsko-kaliskiej w powstaniu styczniowym, Włocławek 2003.

Słoniowa A. (red.), Powstanie styczniowe na Zachodnim Mazowszu: praca zbiorowa, Warszawa 1987.

Szczepański J. (red.), Powstanie Styczniowe na Ziemi Pułtuskiej, Warszawa-Pułtusk 1994.

Szklarski S. J., Partyzantka w Puszczy Białej w powstaniu styczniowym, Wyszków 2011.

Tatarczyk W., Powstanie styczniowe na Białostocczyźnie, Łódz-Hajnówka 1996.

Terlecki M. H., Udział Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997.

Tokarz W., Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów, Kraków 2002.

Urbański K., Kielce w okresie powstania styczniowego, Kielce 1996.

Urbański K., Stosunek kielczan do demonstracji lat 1861-1862 i powstania styczniowego, Kielce 2008

Witczuk W., Okolice Maciejowic, Żelichowa i Garwolina w dobie Powstania Styczniowego: opowieść o trzech maciejowskich kapłanach i pewnym pułkowniku rodem z Łaskarzewa, Siedlce 1997.

Wojciechowski M., Powstanie styczniowe w świadomości Płocczan: formy upamiętniania wydarzeń w dwudziestoleciu międzywojennym, Płock 2013.

3. PRZYCZYNKI, STUDIA I MONOGRAFIE

Almi A., Legendy żydowskie o powstaniu 1863 r., przeł. S. Hirszhorn, Warszawa 1929.

Babnis M., Polska nad Sekwaną albo Powstanie styczniowe w oczach Francuzów, Gdańsk 2003.

Bałabanówna A., Lwowianki w roku 1863, Lwów 1932.

Barańska A., Matwiejczyk W., Ziółek J., Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, Lublin 2001.

Baudouin de Courtenay J., Rok 1863 a Szkoła Główna Warszawska, Moskwa 1916.

Borejsza J., Emigracja polska po powstaniu styczniowym, Warszawa 1966.

Bóbr-Tylingo S., Ogólnoeuropejska interwencja dyplomatyczna w 1863 roku, Londyn 1958.

Böhm T, Podolski A., Udział szlachty w powstaniach narodowych 1830-1863, Wrocław-Poznań 2014.

Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w Powstaniu Styczniowem: (materjały), Poznań 1934.

Caban W. (red.), Rok 1863: materiały sesji zorganizowanej 24 lutego 1993 roku w Kielcach, Kielce 1993.

Caban W., Michalska-Bracha L., Wiech S., Legieć J. (red.), Powstanie styczniowe; Polacy i Rosjanie w XIX wieku: wybór studiów z okazji czterdziestolecia pracy naukowej i 65. rocznicy urodzin prof. Wiesława Cabana, Kielce 2011.

Caban W., Śliwowska W. (red.), Powstanie Styczniowe 1863-1864: walka i uczestnicy, represje i wygnanie, historiografia i tradycja, Kielce 2005.

Ciołkosz A., Karol Marks a powstanie styczniowe, Londyn 1963.

Diveky A., Węgrzy a Polacy w XIX stuleciu, Warszawa 1919.

Dunin-Wąsowicz K., Tradycje powstania styczniowego w społeczeństwie polskim doby popowstaniowej, Warszawa 1995.

Dziki S., Krakowski „Czas” wobec wydarzeń 1863 roku, Kraków 2013.

Feldman J., Mocarstwa wobec powstania styczniowego, Kraków 1929.

Frybes S., Dwie tradycje powstania styczniowego w literaturze polskiej, Warszawa 1964.

Gawroński F., Stefan Bobrowski i dyktatura Langiewicza w roku 1863, Warszawa 1914.

Głębocki H., Fatalna sprawa: kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856-1866), Kraków 2000.

Głowiński M., Pismak 1863, Warszawa 1992.

Gmitruk J., Skoczek T., Powstanie styczniowe w legendzie, historiografii i sztuce, Warszawa 2013.

Gnat-Wieteska Z., Generałowie Powstania Styczniowego, Pruszków 1994.

Góra B., Uzbrojenie oddziałów powstańczych w latach 1863-1864, Warszawa 1995.

Gulczyński J., Pamięć o 1863 roku: historia i tradycje, Konin 1994.

Halicz E., Koncepcje militarne powstania styczniowego i ich realizacja, Poznań 1963.

Halicz E., The 1863 Polish uprising and Scandinavia the year 1863, the turning-point in Russo-Scandinavian relations, Kobenhavn 1988.

Jackiewicz D., Fotografowie Warszawy. Karol Beyer (1818-1877), Warszawa 2012.

Jaeger M., Działalność propagandowo-informacyjna władz powstańczych : (1794, 1830-1831, 1863-1864), Lublin 2002.

Jaeger M., Terror powstańczy 1862-1864, Kalisz 2008.

Jasiakiewicz W., Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korespondencji, pamiętników, publicystyki i prasy, Toruń 2001.

Jedlicki J., Droga do narodowej klęski, Warszawa 2013.

Jeismann K.-E., Trzeciakowski L., Kwestia polska w polityce mocarstw europejskich w XIX wieku: konwencja Alvenslebena z 8 lutego 1863, Warszawa 1998.

Kacnelson D., Puszak L., Poezja Mickiewicza wśród powstańców: wiek XIX: z archiwów Wilna, Lwowa i Czyty, Kraków 1999.

Kacprzak P., Gospodarka leśna w okresie powstania styczniowego, Warszawa 2013.

Kaczkowski J., Konfiskaty na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim po powstaniach roku 1831 i 1863, Warszawa 1918.

Kalwat W., Kampania Langiewicza 1863, Warszawa 2012.

Kania J., Pius IX a walka Polaków z Rosją : Powstanie Styczniowe (1863-1864): studia z dziejów stosunków polsko-watykańskich, Kraków 2000.

Kargol T., Powstanie styczniowe: odniesienia, interpretacje, pamięć, Kraków 2013.

Katz H., Robotnicy angielscy wobec Powstania Styczniowego, Łódź 1964.

Kędzierski T., Powstanie styczniowe – geneza, przebieg, udział prawników, Warszawa 1936.

Kieniewicz S., Manifest 22 stycznia 1863 roku, Warszawa 1989.

Kieniewicz S. (red.), Spiskowcy i partyzanci 1863 roku, Warszawa 1967.

Kieniewicz S., Rewolucyjny sojusz polsko-rosyjski w dobie powstania styczniowego, Gdańsk 1972.

Kieniewicz S., Sprawa włościańska w powstaniu styczniowym, Wrocław 1953.

Kieniewicz S., Szkoła Główna wobec wybuchu powstania styczniowego, Warszawa 1972

Kieniewicz S., Warszawa w powstaniu styczniowym, Warszawa 1983.

Kloczkowski J. (red.), Historie trudnych alternatyw: dylematy polityczne czasów zaborów i II RP, Kraków 2013.

Klukowski Z., Lekarze jako dowódcy oddziałów powstańczych w 1863 roku, Warszawa 1926.

Kluz W., Dyktator Romuald Traugutt, Kraków 1982.

Koberdowa I., Polityka czartoryszczyzny w okresie powstania styczniowego, Warszawa 1957.

Kołodziejczyk R., Warszawska żandarmeria narodowa w powstaniu styczniowym, Warszawa 1960.

Koniarek Ł., „Znak i karabin do ręki bierzem”: powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863-1864: katalog wystawy, Wrocław 2014.

Kordowicz W., Konstanty Kalinowski: rewolucyjna demokracja polska w powstaniu styczniowym na Litwie i Białorusi, Warszawa 1955.

Kowzan T., Rimeikiene A., Z dziejów jednego rodu (Kowzanowie herbu Trąby) w Powstaniu Styczniowym na Ziemi Wileńskiej, Wilno 1996.

Kozłowski E., Od Węgrowa do Opatowa, 3.II.1863 – 21.II.1864: wybrane bitwy z powstania styczniowego, Warszawa 1959.

Kraushar A., Kodeks wojskowy Rządu Narodowego z roku 1863, Warszawa 1917.

Królik S., Hierarchia kościelna w Królestwie Polskim wobec przygotowania i wybuchu powstania styczniowego, Warszawa 1966.

Krząstek T., Powstanie styczniowe: historia i tradycje: opracowanie zbiorowe, Warszawa 2003.

Kubrak Z., Powstanie styczniowe: pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie, Lubaczów 2002.

Kuczyński S.K., Orzeł Biały i barwy biało-czerwone w polskich powstaniach narodowych XIX wieku, Warszawa 1996.

Kulak T., Dufrat J., Piotrowska-Marchewa M., Postawy i aktywność kobiet w czasie powstania styczniowego 1863-1864: (na tle polskich konspiracji i działalności powstańczej doby zaborowej), Wrocław 2013.

Kulecka A. (red.), Dziedzictwo powstania styczniowego. Pamięć, historiografia, myśl polityczna, Warszawa 2013.

Leśniewski A., Bakunin a sprawy polskie w okresie Wiosny Ludów i powstania styczniowego 1863 roku, Łódź 1962.

Lis K., Pius IX a Polska w dobie powstania styczniowego, Lublin 1996.

Lisicki H., Aleksander Wielopolski. 1803-1877, Kraków 1878-79.

Łaniec S., Partyzanci żelaznych dróg roku 1863: kolejarze i drogi żelazne w powstaniu styczniowym, Warszawa 1974.

Łojek J. (red.), Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976.

Łossowski P., Młynarski Z., Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w powstaniu styczniowym, Wrocław 1959.

Łubieński T., Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach, Warszawa 1989.

Makowiecki T., Norwid wobec powstania styczniowego, Lwów 1929.

Maliszewski E., Organizacja powstania styczniowego, Warszawa 1923.

Mariak L., Perswazyjność prasy tajnej okresu Powstania Styczniowego na przykładzie leksyki, Szczecin 2001.

Merwin B., Żydzi w powstaniu 1863 r., Lwów 1908.

Meisels W., Italja a powstanie styczniowe: bibljografja: = Italia e l’insurrezione polacca del 1863: bibliografia, Kraków 1926.

Michalska-Bracha L., Między pamięcią a historiografią. Lwowskie debaty o powstaniu styczniowym (1864-1939), Kielce 2011.

Odrzywołek K., Ludność żydowska w okresie powstania styczniowego, Warszawa 2013.

Osmólska-Piskorska B., Powstanie styczniowe w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, Toruń 1963.

Niebielski E., Emigracja postyczniowa 1863 roku, Lublin 2010.

Niebielski E. (red.), Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, Lublin 2006.

Niebielski E., Nieprzejednani wrogowie Rosji: duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu, Lublin 2008.

Pietrzak J. S., Księża powstańcy 1863, Kraków 1916.

Piłsudski J., 22 stycznia 1863, Warszawa 2013.

Piłsudski J., Rok 1863, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1989.

Piłsudski J., Zarys historji militarnej powstania styczniowego: wykłady wygłoszone w 1912 r. w Szkole Nauk Społeczno-Politycznych w Krakowie, Warszawa 1929.

Pomarański S., Wydział Spraw Wewnętrznych Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym w oświetleniu zeznania Rafała Krajewskiego, Warszawa 1924.

Przyborowski W., Dwie dyktatury (r. 1863), Kraków 1908.

Ramotowska F. Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym, 1863-1864 : struktura organizacyjna, Warszawa 1999.

Ratajczyk L., Nadzieja J., Polska wojna partyzancka 1863-1864: okres dyktatury Romualda Traugutta, Warszawa 1966.

Ringelblum E., Wykaz lekarzy Żydów i medyków w Powstaniu 1863 r.,[w:] Di Socjale Medicin, 1936, zeszyt 11-12, 1937, zeszyt 1-2 i 3-4.

Rudnicki S., Żydzi w walce o niepodległość Polski, [w:] Żydzi w Polsce. Leksykon, red. A. Żbikowski, J. Tomaszewski, Warszawa 2001.

Rusin J., Wielopolski – bohater trudnej legendy, Rzeszów 1997.

Rusin J., Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim, Rzeszów 2002.

Rusinowa I., Polska w latach 1795-1914. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, Warszawa 1986.

Seidler G. L., Powstanie styczniowe: sprawy, regiony, ludzie, Lublin 1963.

Sokolewicz W., Farmaceuci w powstaniu 1863 roku, Warszawa 1931.

Skałkowski M., Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych (1861-1877), Poznań 1947.

Skok H., Polacy nad Bajkałem, Warszawa 1974

Skok H., Powstanie za Bajkałem w 1866 r., [w:] „Przegląd Historyczny”, tom LIV, z.2, Warszawa 1963.

Stackelberg J., Pieczęcie powstańcze 1863-1864, Warszawa 1988.

Stanulewicz M., Sądy i prawo w Powstaniu styczniowym, Poznań 2005.

Szuman-Gorczyca M., Biżuteria patriotyczna, katalog zbioru Muzeum Okręgowego w Koninie, Konin 1986.

Szwarc A., Oceny powstania styczniowego formą sporu politycznego wśród konserwatystów Królestwa Polskiego i Galicji (1870-1900), Kielce 2005.

Szwedo B., Powstańcy Styczniowi odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari, Mińsk Mazowiecki 2013.

Szygowski J., Powstanie polskie w r. 1863 i Stany Zjednoczone, Paris 1952.

Śliwowska W., „Polacy wyznania mojżeszowego” w ruchu niepodległościowych lat sześćdziesiątych XIX wieku, [w:] Żydzi w obronie Rzeczpospolitej. Materiały konferencji w Warszawie 17 i 18 października 1993, Warszawa 1996.

Tierling-Śledź E., Gra (z) historią: powstanie styczniowe w prozie polskiej po 1945 roku, Szczecin 2013.

Walewander E., Echa powstania styczniowego w prasie austriackiej, Warszawa 1989.

Wasilewski L., Bakunin wobec Polaków i Powstania Styczniowego, Warszawa 1928.

Wawrzkowicz E., Konwencja Alvenslebena, „Przegląd Współczesny”, t. XXXII, 1930.

Wereszycki H., Austrja a powstanie styczniowe, Lwów 1930.

Wegner J., Łowicz i okolice w powstaniu styczniowym, Łowicz 1983.

Wojtasik J. (red.), Powstanie styczniowe 1863-1864: materiały sympozjum z okazji 120 rocznicy wybuchu powstania styczniowego, Warszawa 1984.

Wróblewska J., Szwecja wobec powstania styczniowego, Wrocław 1986.

Za wolność, równość, braterstwo: 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego: referaty wygłoszone podczas historycznej sesji naukowej 7 lutego 2013 r. zorganizowanej przez Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Tomaszów Mazowiecki 2013.

Zieliński R., Powstanie niespełnionych nadziei 1863, Kraków 1984.

Zięba A.A., Rzecz o roku 1863: Uniwersytet Jagielloński wobec powstania styczniowego, Kraków 2013.

Ziółek J., Nieznane losy uczestników powstań narodowych: 1830-1831, 1848, 1863-1864, Lublin 2000.

Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach w powstaniu styczniowym, Warszawa 1972.

Zwoliński S., Żydzi w polskich regularnych formacjach wojskowych podczas II wojny światowej, [w:] Żydzi w obronie Rzeczpospolitej. Materiały konferencji w Warszawie 17 i 18 października 1993, Warszawa 1996.

Żaliński H., Powstanie styczniowe: szanse i nadzieje, Warszawa 2013.

SYNTEZY

Anc B i J., Z lat nadziei i walki, 1861-1864, Brody 1907.

Bardach Juliusz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1953.,

Dubiecki M., Powstanie styczniowe, Kraków 1924.

Grabiec J., Powstanie styczniowe 1863-1864, Warszawa 1916.

Grabowski Z., Powstanie styczniowe, Warszawa 2013.

Kalembka S. (red.), Powstanie Styczniowe: 1863-1864: wrzenie, bój, Europa, wizje, Warszawa 1990.

Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1972.

Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W., Trzy powstania narodowe, Warszawa.

Kieniewicz S., Kula W., Historia Polski. T. 2, 1764-1864. Cz. 3, 1831-1864, Warszawa 1959.

Koźmian S., Rzecz o roku 1863, t. I –IV,  Kraków 1894-95.

Koberdowa I (oprac.), Powstanie styczniowe 1863 r. Warszawa 1955.

Limanowski B., Historya powstania narodu polskiego 1863 i 1864 r., Lwów 1909.

Passendorfer E., Historya polityczna Powstania Narodowego w r. 1863/4, Kraków 1913.

Pohoska H., Powstanie styczniowe, Warszawa 1925.

Przyborowski W., Dzieje 1863 roku, T.I-V, Kraków 1902-1919.

Śliwiński A., Powstanie styczniowe, Warszawa 2013.

Sokołowski A., Powstanie Styczniowe: (1863-1864), Poznań 2002.

Strumph-Wojtkiewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1973.

Szarek J., Powstanie styczniowe: zryw wolnych Polaków, Kraków 2013.

Traugutt J., Powstanie styczniowe, Chicago 1963.

Wołoszynowski J., Rok 1863, Białystok 1992.

Żebrowski L., Powstanie styczniowe 1863, Poznań 2013.

BIOGRAFIE

Białynia-Chołodecki J., Dąb-Dąbczańscy i Jab Żalplachta-Zapałowicz: przyczynki do dziejów powstania styczniowego, Lwów 1913.

Bieleń Z., Zwycięzca spod Żyrzyna: generał Michał Heydenreich-Kruk (1831-1886), Lublin 2006.

Broel-Plater L., Leon hr. Plater: bohater powstania 1863 roku w Inflantach polskich, Lwów 1939.

Ćwiek Z., Przywódcy powstania styczniowego: sześć sylwetek, Warszawa 1955.

Dunin-Wąsowicz K., Marcin Borelowski „Lelewel”, Lublin 1993.

Dunin-Wąsowicz K., O powstańczym generale: życie i walka Zygmunta Padlewskiego, Warszawa 1963.

Jabłoński H., Aleksander Waszkowski: ostatni naczelnik miasta Warszawy w powstaniu 1863-1864, Warszawa 1963.

Jaros T., Romuald Traugutt 1826-1864, Pruszków 2014.

Kaczorowska T., Karmazyn wykołysany na aksamicie czyli Józef Narzymski (1839-1872), Ciechanów 2013.

Karbowski W., Zygmunt Padlewski (1835-1863), Warszawa 1969.

Limanowski B., Ludwik Mierosławski: naczelnik Państwa Poznańskiego w 1840 r. i bohater spod Miłosławia i Wrześni, Toledo 1913.

Pietrzykowski R., Dionizy Czachowski: 1810-1863, Warszawa 1983.

Płoski S., Działania Rogińskiego w powstaniu styczniowym, Warszawa 1938.

Pomarański S., „Biografistyka” Powstania Styczniowego: referat wygłoszony na konferencji poświęconej dziejom Powstania Styczniowego w jego 75 rocznicę przez Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, Warszawa 1938.

Pomarański S., Generał Romuald Traugutt, ostatni naczelnik narodu, Zamość 1921.

Łaniec S., Bronisław Szwarce – romantyk epoki powstańczej, Olsztyn 1998.

Łaniec S., Ksiądz Antoni Mackiewicz w latach manifestacji, konspiracji i powstania (1861-1863), Olsztyn 2001.

Łaniec S., Zygmunt Sierakowski (1826-1863), Olsztyn 1999.

Łaniec S., Rządy powstańcze Konstantego Kalinowskiego na Litwie i Białorusi: szkic do dziejów powstania styczniowego (1863-1864), Olsztyn 2006.

Rudzka W., Karol Majewski w latach 1859-1864, Londyn 1964.

Rybicki S., Zygmunt Chmieleński i działalność jego w powstaniu 1863 roku, Warszawa 1916.

Rzadkowska H., Marian Langiewicz, Warszawa 1967.

Stawowski F., Życie i śmierć Romualda Traugutta, Warszawa 1916.

Stogowska A. M., Edward Jurgens (1824-1863) a powstanie styczniowe, Warszawa 2013.

Strumph-Wojtkiewicz S., Czachowski i inni, Warszawa 1973.

Wawrzykowska-Wierciochowa D., Najdziwniejszy z adiutantów: opowieść o Annie Henryce Pustowójtównie, Warszawa 1968.

Zawadzki H. S., Józef Bogdan Wagner, dyrektor tajnych drukarń Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym, Toruń 1987.

INNE OPRACOWANIA

Bartoszewicz K., Rok 1863: historja na usługach ludzi i stronnictw: o książce i z powodu książki p. Koźmiana o r. 1863, T. 1 i 2, Kraków 1895-96.

Giertych J., Kulisy powstania styczniowego, Krzeszowice 2013.

Gloria Victis: w 140. rocznicę powstania styczniowego: katalog wystawy, oprac. H. Długoszewska-Nadratowska, A. Stawarz, Ciechanów 2003.

Jasienica P., Dwie drogi: o powstaniu styczniowym, Warszawa 1963.

Jasienica P., Biały front, Warszawa 1953.

Katalog Wystawy Pamiątek Powstania Styczniowego : otwartej 3-go lutego 1918 r. w kamienicy ks. Mazowieckich, oprac. E. Chwalewik, Warszawa 1918.

Kozłowski E. (red.), Bibliografia powstania styczniowego, Warszawa 1964.

Lenkiewicz A. Weterani powstania styczniowego 1863 r. odznaczeni Krzyżem Niepodległości, Wrocław 1998.

Łukomski G., Polak B., Suchcitz A., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945: wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.

Łysiak T., Cytadela, Warszawa 2013.

Markert A. E., Gloria victis: tradycje Powstania Styczniowego w Drugiej Rzeczypospolitej, Pruszków 2004.

Mościcki H., Historiografia powstania styczniowego ostatnich lat piętnastu 1923-1937, Warszawa 1938.

Niewiadomska C., Legendy, podania i obrazki historyczne, Warszawa 1920.

Przechrzta A., Gambit Wielopolskiego, Warszawa 2013.

Rembek S., Ballada o wzgardliwym wisielcu oraz dwie gawędy styczniowe, Warszawa 1977.

Rudzik J., Bohaterowie przegranej sprawy, Warszawa 2012.

Komentarze